GETAC设备更新中心

安卓安全更新

Getac从设备上市之日起提供3年的安全更新。Getac设备更新中心将每90天发布一次安全更新。

Getac安全更新产品:

ZX70

Getac安全维护发布:

选择下面的月份,了解有关安全更新的完整详细信息。

2020

一月

 • Critical
  • CVE-2020-0002
 • High
  • CVE-2020-0014
  • CVE-2020-0015
  • CVE-2020-0017
  • CVE-2020-0018
  • CVE-2020-0005
  • CVE-2020-0026
  • CVE-2020-0027
  • CVE-2020-0028

二月

 • Critical
  • CVE-2020-0022
 • High
  • CVE-2020-0014
  • CVE-2020-0015
  • CVE-2020-0017
  • CVE-2020-0018
  • CVE-2020-0005
  • CVE-2020-0026
  • CVE-2020-0027
  • CVE-2020-0028

三月

 • Critical
  • CVE-2020-0032
 • High
  • CVE-2020-0033
  • CVE-2020-0036
  • CVE-2020-0035
  • CVE-2020-0037
  • CVE-2020-0038
  • CVE-2020-0039

四月

 • Critical
  • CVE-2020-0070
  • CVE-2020-0071
  • CVE-2020-0072
  • CVE-2020-0073
 • High
  • CVE-2020-0081
  • CVE-2019-5018
  • CVE-2019-8457
  • CVE-2019-9936
 • Moderate
  • CVE-2020-0078
  • CVE-2020-0079

五月

 • Critical
  • CVE-2020-0096
  • CVE-2020-0103
 • High
  • CVE-2020-0097
  • CVE-2020-0098
  • CVE-2020-0093
  • CVE-2020-0101
  • CVE-2020-0102
  • CVE-2020-0109
  • CVE-2020-0105
  • CVE-2020-0024
 • Moderate
  • CVE-2020-0104

六月

 • Critical
  • CVE-2020-0117
  • CVE-2020-8597
 • High
  • CVE-2020-0115
  • CVE-2020-0113

七月

 • Critical
  • CVE-2020-9589
  • CVE-2020-0224
 • High
  • CVE-2020-0227

八月

 • Critical
 • High
  • CVE-2020-0238
  • CVE-2020-0239
  • CVE-2020-0249
  • CVE-2020-0241
  • CVE-2020-0242
  • CVE-2020-0243
  • CVE-2020-0108
  • CVE-2020-0256

九月

 • Critical
  • CVE-2020-0245
  • CVE-2020-0380
  • CVE-2020-0396
 • High
  • CVE-2020-0074
  • CVE-2020-0391
  • CVE-2020-0401
  • CVE-2020-0395
  • CVE-2020-0397
  • CVE-2020-0399
  • CVE-2020-0392
  • CVE-2020-0381
  • CVE-2020-0383
  • CVE-2020-0384
  • CVE-2020-0385
  • CVE-2020-0393
  • CVE-2020-0386
  • CVE-2020-0394
  • CVE-2020-0379

一月

 • Critical
  • CVE-2020-0002
 • High
  • CVE-2020-0014
  • CVE-2020-0015
  • CVE-2020-0017
  • CVE-2020-0018
  • CVE-2020-0005
  • CVE-2020-0026
  • CVE-2020-0027
  • CVE-2020-0028

二月

 • Critical
  • CVE-2020-0022
 • High
  • CVE-2020-0014
  • CVE-2020-0015
  • CVE-2020-0017
  • CVE-2020-0018
  • CVE-2020-0005
  • CVE-2020-0026
  • CVE-2020-0027
  • CVE-2020-0028

三月

 • Critical
  • CVE-2020-0032
 • High
  • CVE-2020-0033
  • CVE-2020-0036
  • CVE-2020-0035
  • CVE-2020-0037
  • CVE-2020-0038
  • CVE-2020-0039

四月

 • Critical
  • CVE-2020-0070
  • CVE-2020-0071
  • CVE-2020-0072
  • CVE-2020-0073
 • High
  • CVE-2020-0081
  • CVE-2019-5018
  • CVE-2019-8457
  • CVE-2019-9936
 • Moderate
  • CVE-2020-0078
  • CVE-2020-0079

五月

 • Critical
  • CVE-2020-0096
  • CVE-2020-0103
 • High
  • CVE-2020-0097
  • CVE-2020-0098
  • CVE-2020-0093
  • CVE-2020-0101
  • CVE-2020-0102
  • CVE-2020-0109
  • CVE-2020-0105
  • CVE-2020-0024
 • Moderate
  • CVE-2020-0104

六月

 • Critical
  • CVE-2020-0117
  • CVE-2020-8597
 • High
  • CVE-2020-0115
  • CVE-2020-0113

七月

 • Critical
  • CVE-2020-9589
  • CVE-2020-0224
 • High
  • CVE-2020-0227

八月

 • Critical
 • High
  • CVE-2020-0238
  • CVE-2020-0239
  • CVE-2020-0249
  • CVE-2020-0241
  • CVE-2020-0242
  • CVE-2020-0243
  • CVE-2020-0108
  • CVE-2020-0256

九月

 • Critical
  • CVE-2020-0245
  • CVE-2020-0380
  • CVE-2020-0396
 • High
  • CVE-2020-0074
  • CVE-2020-0391
  • CVE-2020-0401
  • CVE-2020-0395
  • CVE-2020-0397
  • CVE-2020-0399
  • CVE-2020-0392
  • CVE-2020-0381
  • CVE-2020-0383
  • CVE-2020-0384
  • CVE-2020-0385
  • CVE-2020-0393
  • CVE-2020-0386
  • CVE-2020-0394
  • CVE-2020-0379

想购买?

想成为一个合法的合作伙伴