Getac装置更新中心

 

Android安全性更新

自装置出厂,Getac即提供3年的安全性更新。 Getac装置更新中心会每90天发布安全性更新。 Getac装置更新中心


Getac安全性更新产品:

ZX70


Getac安全性维护发布:

2020
2021


2020

选择以下月份,取得安全性更新的完整详细资料。

Android 9

1一月
 • Critical
  • CVE-2020-0002
 • High
  • CVE-2020-0001
  • CVE-2020-0004
  • CVE-2020-0006
  • CVE-2020-0007
  • CVE-2020-0008
2二月
 • Critical
  • CVE-2020-0022
 • High
  • CVE-2020-0014
  • CVE-2020-0015
  • CVE-2020-0017
  • CVE-2020-0018
  • CVE-2020-0005
  • CVE-2020-0026
  • CVE-2020-0027
  • CVE-2020-0028
3三月
 • Critical
  • CVE-2020-0032
 • High
  • CVE-2020-0033
  • CVE-2020-0036
  • CVE-2020-0035
  • CVE-2020-0037
  • CVE-2020-0038
  • CVE-2020-0039
4四月
 • Critical
  • CVE-2020-0070
  • CVE-2020-0071
  • CVE-2020-0072
  • CVE-2020-0073
 • High
  • CVE-2020-0081
  • CVE-2019-5018
  • CVE-2019-8457
  • CVE-2019-9936
 • Moderate
  • CVE-2020-0078
  • CVE-2020-0079
5五月
 • Critical
  • CVE-2020-0096
  • CVE-2020-0103
 • High
  • CVE-2020-0097
  • CVE-2020-0098
  • CVE-2020-0093
  • CVE-2020-0101
  • CVE-2020-0102
  • CVE-2020-0109
  • CVE-2020-0105
  • CVE-2020-0024
 • Moderate
  • CVE-2020-0104
6六月
 • Critical
  • CVE-2020-0117
  • CVE-2020-8597
 • High
  • CVE-2020-0115
  • CVE-2020-0113
7七月
 • Critical
  • CVE-2020-9589
  • CVE-2020-0224
 • High
  • CVE-2020-0227
8八月
 • Critical
 • High
  • CVE-2020-0238
  • CVE-2020-0239
  • CVE-2020-0249
  • CVE-2020-0241
  • CVE-2020-0242
  • CVE-2020-0243
  • CVE-2020-0108
  • CVE-2020-0256
9九月
 • Critical
  • CVE-2020-0245
  • CVE-2020-0380
  • CVE-2020-0396
 • High
  • CVE-2020-0074
  • CVE-2020-0391
  • CVE-2020-0401
  • CVE-2020-0395
  • CVE-2020-0397
  • CVE-2020-0399
  • CVE-2020-0392
  • CVE-2020-0381
  • CVE-2020-0383
  • CVE-2020-0384
  • CVE-2020-0385
  • CVE-2020-0393
  • CVE-2020-0386
  • CVE-2020-0394
  • CVE-2020-0379
10十月
 • Critical
 • High
  • CVE-2020-0408
  • CVE-2020-0421
  • CVE-2020-0412
  • CVE-2020-0419
  • CVE-2019-2194
  • CVE-2020-0215
  • CVE-2020-0416
  • CVE-2020-0377
  • CVE-2020-0378
  • CVE-2020-0410
  • CVE-2020-0413
  • CVE-2020-0415
11十一月
 • Critical
  • CVE-2020-0441
  • CVE-2020-0442
  • CVE-2020-0451
  • CVE-2020-0449
 • High
  • CVE-2020-0409
  • CVE-2020-0439
  • CVE-2020-0454
  • CVE-2020-0443
  • CVE-2020-0452
  • CVE-2020-12856
  • CVE-2020-0424
  • CVE-2020-0448
  • CVE-2020-0450
  • CVE-2020-0453
  • CVE-2020-0437
12十二月
 • Critical
  • CVE-2020-0458
 • High
  • CVE-2020-0099
  • CVE-2020-0294
  • CVE-2020-0459
  • CVE-2020-0467
  • CVE-2020-0463
  • CVE-2020-15802


2021

選擇以下月份,取得安全性更新的完整詳細資料。

Android 10

1一月
 • Critical
  • CVE-2021-0313
  • CVE-2021-0316
 • High
  • CVE-2021-0306
  • CVE-2021-0307
  • CVE-2021-0315
  • CVE-2021-0317
  • CVE-2021-0318
  • CVE-2021-0319
  • CVE-2021-0304
  • CVE-2021-0309
  • CVE-2021-0322
  • CVE-2019-9376
  • CVE-2016-6328
  • CVE-2021-0311
  • CVE-2021-0312
  • CVE-2020-0471
  • CVE-2021-0308
 • Moderate
  • CVE-2020-15999
2二月
 • Critical
  • CVE-2021-0326
 • High
  • CVE-2021-0341
  • CVE-2021-0302
  • CVE-2021-0305
  • CVE-2021-0314
  • CVE-2021-0327
  • CVE-2021-0330
  • CVE-2021-0334
  • CVE-2021-0337
  • CVE-2021-0339
  • CVE-2021-0340
  • CVE-2021-0338
  • CVE-2021-0325
  • CVE-2021-0332
  • CVE-2021-0326
  • CVE-2021-0328
  • CVE-2021-0329
  • CVE-2021-0331
  • CVE-2021-0333
  • CVE-2021-0336

Android 9

1一月
 • Critical
  • CVE-2021-0313
  • CVE-2021-0316
 • High
  • CVE-2021-0306
  • CVE-2021-0315
  • CVE-2021-0317
  • CVE-2021-0318
  • CVE-2021-0319
  • CVE-2021-0304
  • CVE-2021-0309
  • CVE-2021-0322
  • CVE-2019-9376
  • CVE-2016-6328
  • CVE-2021-0311
  • CVE-2021-0312
  • CVE-2020-0471
  • CVE-2021-0308
 • Moderate
  • CVE-2020-15999
2二月
 • Critical
  • CVE-2021-0325
  • CVE-2021-0326
 • High
  • CVE-2021-0341
  • CVE-2021-0302
  • CVE-2021-0305
  • CVE-2021-0314
  • CVE-2021-0327
  • CVE-2021-0330
  • CVE-2021-0334
  • CVE-2021-0337
  • CVE-2021-0339
  • CVE-2021-0328
  • CVE-2021-0329
  • CVE-2021-0331
  • CVE-2021-0333
  • CVE-2021-0336


有任何问题? 来聊聊吧!


直接行销之同意


我已阅读并同意接受Getac隐私权声明